Köszöntjük Kajdacs Község weboldalán!

  • 84_big
  • 2395o
  • 5841529
  • 52811130
  • kajdacs_templom-106msols-1092
  • kajdacs-2
  • maxresdefault
  • picture09

Védőnői szolgálat Kajdacs

 

Védőnő: Kárpáti Csaba
Tanácsadó címe: 7051 Kajdacs, Kossuth Lajos utca 585/B.
Telefon: 06-75/551-011
Mobil: 06-70/670-51-31
E-mail: vedono@kajdacs.hu

 

Tanácsadás ideje:

minden szerda: 14:00 - 16:00 között


TÁJÉKOZTATÁS Települési Arculati Kézikönyvről


előzetes tájékoztatás A Településképi Arculati Kézikönyv és  A Településkép-védelmi rendelet KÉSZÍTÉSÉRŐL, valamint A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK Partnerségi véleményezése

 

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy – jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve – elkészítteti a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a Település arculati kézikönyvét és a Településképi rendeletét.

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV a település természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az eszköze. A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni a település elkülöníthető településrészeinek arculati jellemzőit és értékeit, amelyek egyben javaslatok, iránymutatások is a településképhez illeszkedő építés kialakítására.

A kézikönyv:

-         nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosság, az építtetők tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.

-         röviden, lényegretörően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

-         feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit.

-          javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására.

-         a településképi rendelet megalapozását szolgálja.

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényben adott felhatalmazással élve az Önkormányzat TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETet alkot. Ebben megállapítja a településképi követelményeket, a támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat, azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti, azon építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek, rendeltetésváltozások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, mértékét, kiszabásának és behajtásának módját, a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól megengedett eltéréseket és az önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, formai követelményeit. A rendelet helyezi helyi védelem alá az arra érdemes épületeket, illetve határozza meg az ezzel kapcsolatos szabályokat.

A településkép védelméről szóló rendelet megalapozó anyaga az ÉRTÉKLELTÁR, mely a település helyi egyedi védelemre érdemes építészeti örökségeinek jegyzékét tartalmazza.

A települések épített értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk fontos közérdek. A rendelettel érintett (a rendelet mellékletét képező védelmi listán szereplő) épületek, építmények esetében az általánosnál szigorúbb szabályokat kell alkalmazni és körültekintőbb döntéseket kell hozni mind az esetleges építési munkákkal, mind a létesítmények fenntartásával, használatával kapcsolatban.

A listán szereplő épületeket így – a védelem fennállása alatt – nem lehet lebontani, illetve felújításuk, átalakításuk vagy fejlesztésük során az eredeti (építéskori) állapotot kell rehabilitálni, illetve a fejlesztésüket célzó beavatkozások során a védett értékekhez méltóan illeszkedő, igényes megoldásokat kell alkalmazni.Az Önkormányzat tájékoztatja továbbá a partnereket, hogy módosítja településrendezési tervét. A módosítás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásainak figyelembe vételével készült. A tervmódosítással érintett területek a következők:

- A kajdacsi 010/13. hrsz‐ú területet mezőgazdasági telephely bővítése céljából K‐3 jelű építési övezetbe szükséges sorolni.

- A terv biológiai aktivitás értékének szinten tartása érdekében a 387., a 388/1., a 388/2., és a 401/2. hrsz‐ú ingatlanokon beépítésre nem szánt övezetbe sorolása szükséges.

A dokumentumok megtekinthetők az alábbi weblapon: www.kajdacs.hu

Az anyagokkal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket szíveskedjenek írásban eljuttatni a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Kajdacsi Kirendeltsége 7051 Kajdacs, Petőfi u. 1. címére vagy a titkarsag@kajdacs.hu e-mail címre.MEGHÍVÓ Lakossági Fórumra!


Tisztelt Lakosság!

 

 

Kajdacs Község Önkormányzata a helyi építési szabályzat módosítását és települési arculati kézikönyv készítését tervezi. 

 

A módosítás és a települési arculati kézikönyv rövid tartalma megtekinthető a www.kajdacs.hu honlapon.

 

Felhívja a lakosság figyelmét, hogy ezzel kapcsolatos véleményüket , észrevételüket

 

2017. október 19. napján 18 órai kezdettel

 

az IKSZT színháztermében

 

tartandó lakossági fórumon elmondhatják, vagy írásban legkésőbb a fórumot követő 8 napon belül személyesen a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Kajdacsi Kirendeltsége titkárságán adhatják át, postai úton annak címére küldhetik meg vagy elektronikus formában email-ben az alábbi címre juttathatják El: titkarsag@kajdacs.hu.

 

KAJDACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA