Köszöntjük Kajdacs Község weboldalán!

  • 84_big
  • 2395o
  • 5841529
  • 52811130
  • kajdacs_templom-106msols-1092
  • kajdacs-2
  • maxresdefault
  • picture09

Új rendeletet alkotott a Képviselőtestület a helyi adókról

Kajdacs Község Önkormányzati
Képviselő- testületének

8/2012. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete

A HELYI ADÓKRÓL

 

Kajdacs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – figyelemmel a törvény 6-7. §-aiban foglalt korlátozásokra és a 43. § (3) bekezdésben foglaltakra – a Kajdacs község illetékességi területén fizetendő helyi adók tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. Alcím

Általános rendelkezések

 

1. §

A Képviselő-testület Kajdacs község illetékességi területére – határozatlan időtartamra – az alábbi helyi adókat vezeti be:

  1. magánszemélyek kommunális adója
  2. iparűzési adó

a.       állandó jelleggel végzett tevékenységhez kapcsolódó iparűzési adó

b.      ideiglenes jelleggel végzett tevékenységhez kapcsolódó iparűzési adó

 

2. §

Az önkormányzat adó-megállapítási joga a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 3 – 4. §-ában meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki.

 

2. alcím

Magánszemélyek kommunális adója

 

3. §

(1) Magánszemélyek kommunális adókötelezettsége terheli (adóalany) Kajdacs község illetékességi területén azt a magánszemélyt, aki lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, továbbá azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

 

(2) Az adó tárgya:

a)      A Hatv. 11. §-ában meghatározott, Kajdacs község illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljáról szolgáló épület, épületrész.

b)     A Hatv. 17. §-ában meghatározott, Kajdacs község illetékességi területén lévő telek.

 

4. §

Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Hatv. 14. §, 20. §, 24. § és 25. §-ában foglaltak az irányadóak.

 

 

5. §

Az adó évi mértéke – mind a Hatv. 11. §-ában, mind a Hatv. 17. §-ában meghatározott –adótárgyanként 8.000 Ft.

 

6. §

(1) Adómentességet élvez

a)      a beépítetlen belterületi földterület tulajdonosa,

b)     a nem lakás céljára szolgáló építmény tulajdonosa.

(2) Kiskajdacs területén bejelentett állandó lakcímmel rendelkező adózót 50 % adókedvezmény illeti meg.

 

7. §

(1) Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről (változásáról) az azt követő 15 napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

(3) A magánszemélyek kommunális adóját évi két egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetési utalványon, csekken vagy átutalással kell megfizetni. Az önkormányzati adóhatóság az adóbefizetésre készpénzfizetést nem fogadhat el.

(4) Ha az esedékesség időpontjáig a kivetés nem történt meg, az adót a kivetés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet pótlékmentesen megfizetni.

3. alcím

Iparűzési adó

8. §

(1)    Adóköteles a Kajdacs község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2)    Az adó alanya a vállalkozó.

(3)    Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségében végzett nyereség, ill. jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4)    A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez Kajdacs község illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(5)    Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha Kajdacs község illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a.)        építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

b.)       bármely – a) pontba nem sorolható – tevékenység, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

 

9. §

(1)    Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.

(2)    Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke

a)    a 8. § (5) bekezdés a) pont szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 Ft.

b)   a 8. § (5) bekezdés b) pont szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.000 Ft.

10. §

(1)               Az iparűzési adó megfizetését a Hatv. 41-42. §-i szerint kell teljesíteni.

(2)               Az iparűzési adót fizetési utalványon, csekken vagy átutalással kell megfizetni, az önkormányzati adóhatóság az adóbefizetésre készpénzfizetést nem fogadhat el.

 

 

4. alcím

Záró rendelkezések

 

11. §

(1)   A helyi adókra vonatkozó, jelen rendelettel nem szabályozott kérdésekre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő további hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)   Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(3)   Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a helyi adókról szóló 14/2010. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

(4)   A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

 

 

Kajdacs, 2012. november 30.

 

 

        Boda János sk.         dr. Baranyai Eszter sk.

         polgármester                     körjegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2012. november 30. napján kihirdetésre került.

 

Kajdacs, 2012. december 1.

 

                                           dr. Baranyai Eszter

                                                  körjegyző

 

 
a hír nyomtatása